House Bill No. 14624, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGAPAPAHINTULO T SA PAGPAPAGAWA NGBARANGAY HALL SA BARANGAY BACAL III, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGAPAPAHINTULO T SA PAGPAPAGAWA NGBARANGAY HALL SA BARANGAY BACAL III,BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGAPAPAHINTULO T SA PAGPAPAGAWA NGBARANGAY HALL SA BARANGAY BACAL III, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGAPAPAHINTULO T SA PAGPAPAGAWA NGBARANGAY HALL SA BARANGAY BACAL III, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG PONDO PARA DITO
Date filed
July 22, 1988

House Bill No. 14625, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG BARANGAY HALL SA BARANGAY LA TORRE, BAYAN NG TALAVERA LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA AT PAGLALAAN NG PONDOPARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG BARANGAY HALL SA BARANGAY LA TORRE, BAYANNG TALAVERA LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA AT PAGLALAAN NG PONDOPARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG BARANGAY HALL SA BARANGAY LA TORRE, BAYAN NG TALAVERA LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA AT PAGLALAAN NG PONDOPARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG BARANGAY HALL SA BARANGAY LA TORRE, BAYAN NG TALAVERA LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA AT PAGLALAAN NG PONDOPARA DITO
Date filed
July 22, 1988

House Bill No. 14626, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MABABANG PAARALAN NG TALAVERA NORTE, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEBA ESIJA, AT PAGLALAAN NG SAPAT NAPONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MABABANG PAARALAN NG TALAVERA NORTE, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEBA ESIJA, AT PAGLALAAN NG SAPAT NAPONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MABABANG PAARALAN NG TALAVERA NORTE, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEBA ESIJA, AT PAGLALAAN NG SAPAT NAPONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MABABANG PAARALAN NG TALAVERA NORTE, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEBA ESIJA, AT PAGLALAAN NG SAPAT NAPONDO PARA DITO
Date filed
July 22, 1988

House Bill No. 14627, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG BARANGAY HALL SA BARANGAY CABUBULAUNAN, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA, AT PAGLALAAN NGPONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG BARANGAY HALL SA BARANGAY CABUBULAUNAN, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA, AT PAGLALAAN NGPONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG BARANGAY HALL SA BARANGAY CABUBULAUNAN, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA, AT PAGLALAAN NGPONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG BARANGAY HALL SA BARANGAY CABUBULAUNAN, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA, AT PAGLALAAN NGPONDO PARA DITO
Date filed
July 22, 1988

House Bill No. 14628, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG SEMENTONG DAAN SA BARANGAY HOMESTEAD II HANGGANG PULA, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA AT PAGLALAAN NG PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG SEMENTONG DAAN SA BARANGAY HOMESTEAD II HANGGANG PULA, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA AT PAGLALAAN NG PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG SEMENTONG DAAN SA BARANGAY HOMESTEAD II HANGGANG PULA, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEBAESIHA AT PAGLALAAN NG PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG SEMENTONG DAAN SA BARANGAY HOMESTEAD II HANGGANG PULA, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA AT PAGLALAAN NG PONDO PARA DITO
Date filed
July 22, 1988

House Bill No. 14629, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG MULTI-PURPOSE PAVEMENT SA BARANGAY NAGPANDAYAN, BAYAN NG GUIMBAO, LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA AT PAGLALAAN NG PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG MULTI-PURPOSE PAVEMENT SA BARANGAY NAGPANDAYAN, BAYAN NG GUIMBAO, LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA AT PAGLALAAN NG PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG MULTI-PURPOSE PAVEMENT SA BARANGAY NAGPANDAYAN, BAYAN NG GUIMBAO, LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA AT PAGLALAAN NG PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGPAPAGAWA NG MULTI-PURPOSE PAVEMENT SA BARANGAY NAGPANDAYAN, BAYAN NG GUIMBAO, LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA AT PAGLALAAN NG PONDO PARA DITO
Date filed
July 22, 1988

House Bill No. 14901, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA MAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MATAASNA PAARALAN NG BARANGAY SAN RICARDO, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA, AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITOISANG BATAS NA MAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MATAASNA PAARALAN NG BARANGAY SAN RICARDO, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA, AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITOISANG BATAS NA MAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGANNA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MATAASNA PAARALAN NG BARANGAY SAN RICARDO, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA, AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITOISANG BATAS NA MAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MATAASNA PAARALAN NG BARANGAY SAN RICARDO, BAYAN NG TALAVERA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA, AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITO
Date filed
July 27, 1988

House Bill No. 14902, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MABABANG PAARALAN NG MONIC, BAYAN NG NAMPINCUAN, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MABABANG PAARALAN NG MONIC, BAYAN NG NAMPINCUAN, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MABABANG PAARALAN NG MONIC, BAYAN NG NAMPINCUAN, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MABABANG PAARALAN NG MONIC, BAYAN NG NAMPINCUAN, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITO
Date filed
July 27, 1988

House Bill No. 14903, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MATAASNA PAARALANG PANLALAWIGAN NG JULIA ORTIZ LUIS, SABAYAN NG STO. DOMINGO, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MATAASNA PAARALANG PANLALAWIGAN NG JULIA ORTIZ LUIS, SABAYAN NG STO. DOMINGO, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MATAASNA PAARALANG PANLALAWIGAN NG JULIA ORTIZ LUIS, SABAYAN NG STO. DOMINGO, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MATAASNA PAARALANG PANLALAWIGAN NG JULIA ORTIZ LUIS, SABAYAN NG STO. DOMINGO, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITO
Date filed
July 27, 1988

House Bill No. 14904, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MABABANG PAARALAN NG CENTRAL, BAYAN NG ALIGA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARADITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NGKARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MABABANG PAARALAN NG CENTRAL, BAYAN NG ALIGA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARADITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SAMABABANG PAARALAN NG CENTRAL, BAYAN NG ALIGA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARADITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MABABANG PAARALAN NG CENTRAL, BAYAN NG ALIGA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARADITO
Date filed
July 27, 1988

House Bill No. 14905, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MATAASNA PAARALAN NG ALIAGA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MATAASNA PAARALAN NG ALIAGA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MATAASNA PAARALAN NG ALIAGA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITOISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KARAGDAGAN NA TATLONG SILID-ARALANG GUSALI SA MATAASNA PAARALAN NG ALIAGA, LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA AT PAGLALAAN NG SAPAT NA PONDO PARA DITO
Date filed
July 27, 1988

House Bill No. 16817, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGBIBIGAY RASYONALISMO O SISTEMA SA MGA PANGALAN AT PAGPAPANGALAN NG MGA PAMBAYANG LUGAR (AN ACT TO RATIONALIZE OR SYSTEMIZE THE NAMES AND NAMING OF PUBLIC PLACES)ISANG BATAS NA NAGBIBIGAY RASYONALISMO O SISTEMA SA MGA PANGALAN AT PAGPAPANGALAN NG MGA PAMBAYANG LUGAR (AN ACT TO RATIONALIZE OR SYSTEMIZE THE NAMES AND NAMING OF PUBLIC PLACES)
Date filed
August 24, 1988

House Bill No. 17682, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGTATATAG NG PROGRAMA NG PAMAHALAAN PAGPAPADAMI AT PAGKAKALAT NG HAYUPAN AT PAGLALAAN NG PONDONG GUGUGULIN PARA DITOISANG BATAS NA NAGTATATAG NG PROGRAMA NG PAMAHALAAN PAGPAPADAMI AT PAGKAKALAT NG HAYUPAN AT PAGLALAAN NG PONDONG GUGUGULIN PARA DITO
Date filed
September 7, 1988

House Bill No. 17683, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KAHIT ISANG YUNIT MAN LAMANG NG BOMBANG PATUBIG SA LAHAT NG MGA BARANGAY SA MGA BAYAN NG NAMPICUAN, CUYAPO, GUIMBA, ALIAGA, STO. DOMINGO, QUEZON, LICAB AT ZARAGOSA SA LALAWIGAN NG NUEVA ECIJAISANG BATASNA NAGPAPAHINTULOT SA PAGTATAYO NG KAHIT ISANG YUNIT MAN LAMANG NG BOMBANG PATUBIG SA LAHAT NG MGA BARANGAY SA MGA BAYAN NG NAMPICUAN, CUYAPO, GUIMBA, ALIAGA, STO. DOMINGO, QUEZON, LICAB AT ZARAGOSA SA LALAWIGAN NG NUEVA ECIJA
Date filed
September 7, 1988

House Bill No. 25524, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS PARA SA PAGPAPATIGIL SA LOOB NG TATLONG (3) TAON NG MGA KORPORASYONG PAG-AARI O KONTROLADO NG PAMAHALAAN KABILANG NA ANG MGA INSTITUSYON SA PANANALAPI NA HINDI KUMIKITA SA NAKALIPAS NA LIMANG TAON. (AN ACT TO PHASE-OUT WITHIN THREE (3) YEARS GOVERNMENT-OWNE D OR CONTROLLED CORPORATIONS INCLUDING FINANCIAL INSTITUTIONS WHICH HAVE NOT BEEN FINANCIALLY VIABLE FOR THE LAST (5) YEARS
Date filed
July 28, 1989

House Bill No. 25525, 8th Congress of the Republic

Long Title
ISANG BATAS NA NAGBIBIGAY PROTEKSYON SA MGA KARAPATANG PANTAO, PIGILIN ANG MGA PAGLABAG SA MGA KARAPATANG PANTAO, PAGGAWAD NG MGA PARUSA DAHIL DITO AT PARA PA SA IBANG LAYUNIN. (AN ACT TO PROTECT HUMAN RIGHTS, PREVENT HUMAN RIGHTS VIOLATION, PROVIDING PENALTIES THEREFOR AND FOR OTHER PURPOSE)
Date filed
July 28, 1989